kontrollansvarigkontrollansvarig
kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Enligt Plan- och bygglagen krävs det en certifierad kontrollansvarig vid bygglovspliktiga åtgärder. Byggherren ska normalt utse en kontrollansvarig som har god kunskap, erfarenhet och lämplighet för att kunna avgöra om byggnationen uppfyller gällande tekniska egenskapskrav enligt plan- och bygglagen.
Kontrollansvarig och entreprenör skall ha en oberoende ställning i förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras.
Den kontrollansvarige skall biträda byggherren i byggprojektet
  • Delta vid tekniskt samråd och närvara vid kontroller och besiktningar.
  • Se till att kontrollplanen följs.
  • Dokumentera sina besök och iakttagelser och informera byggherren om avvikelser från gällande handlingar och vid behov även informera kommunen.
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan att för byggherrens räkning kontrollera att kraven enligt plan- och bygglagen uppfylls. Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet. Det är också byggherren som ska underrätta byggnadsnämnden om vem som är kontrollansvarig och det innan lov beviljas.