BesiktningBesiktning
Besiktning

Besiktning


Slutbesikning

När entreprenadarbetena är färdiga görs en slutbesiktning om någon av parterna så önskar. Slutbesiktningen är viktig inte minst för att parterna i sina avtal ofta hänvisar till det när det gäller juridiska frågor.

För att underlätta för parterna att minimera fel vid slutbesiktningen kan man välja att utföra en kontrollbesiktning. Det är viktigt att entreprenaden är färdigställd vid kontrollbesiktningen. En kontrollbesiktning brukar göras cirka två veckor innan slutbesiktningen.

Det är vid slutbesiktningen som leveransen och entreprenaden blir formellt godkänd. Med slutbesiktningen följer rättsverkningar och ansvaret för huset lämnas över till dig. Det innebär bland annat att du måste se till att huset är försäkrat mot brand och andra skador.

Vi utför även
  • Förbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Särskildbesiktning
  • Garantibesiktning
Kontakta mig för mer information

Så här går det till

Besiktningsmannen undersöker om entreprenaden har fullgjorts på ett kontraktsenligt sätt och att det utförda arbetet är fackmannamässigt utfört. Utgångspunkten är i första hand parternas kontrakt, ritningar och övriga underlag. Besiktningsmannen tar därför del av alla kontraktshandlingar och andra överenskommelser som du har träffat. Vid slutbesiktningen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande och antecknar de fel som han anser finns. Besiktningsmannen noterar även sådant som du som beställare har påtalat, men som besiktningsmannen inte anser är fel. Besiktningsmannen skall inte ha synpunkter på den estetiska utformningen.

Besiktningsmannen skickar sedan sitt utlåtande till alla berörda parter. Besiktningsmannen godkänner entreprenaden om det inte finns några fel eller bara fel av mindre betydelse och i begränsad omfattning. Om han inte godkänner entreprenaden föreskriver han att en ny slutbesiktning ska hållas vid en senare tidpunkt.

Om besiktningsmannen har godkänt entreprenaden, men ändå har noterat ett antal fel, har du som beställare rätt att hålla inne ett skäligt belopp av kontraktssumman. Beloppet ska motsvara vad det skulle kosta att åtgärda felen. Entreprenören har normalt två månader på sig att utföra justeringsarbetena. Om entreprenören inte gör det, får du justera felen på entreprenörens bekostnad, efter att ha underrättat entreprenören. I första hand ska du då använda det belopp som du hållit inne. I besiktningsmannens uppdrag ingår att värdera felen och notera värderingen i utlåtandet. Du ska se till att entreprenören får tillträde till fastigheten så att denne kan utföra justeringsarbetet. Om det behövs ska du flytta eventuella hinder.